Οδοντιατρική Σύννεφα

Ημερολόγιο


Πρώτη δημοσίευση:
31 Ιανουαρίου 2008

Τελευταία δημοσίευση:
28 Ιανουαρίου 2011

Συντάκτης:
Οδοντιατρική
Η προστασία των στοιχείων εγγραφής
Προστασία στοιχείων
Η δημόσια έκθεση στοιχείων προστατεύεται
Η τοποθεσία μας φιλοξενεί από την έναρξη της λειτουργίας της, το έτος 2000, καταλόγους με προσωπικά και επαγγελματικά στοιχεία οδοντιάτρων, με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ ασθενών και οδοντιάτρων καθώς και των συναδέλφων μεταξύ τους.

Η συγκέντρωση αυτών των στοιχείων γίνεται με την υποβολή τους από τους ίδιους τους οδοντίατρους, οι οποίοι είναι επίσης υπεύθυνοι για την ορθότητα των εμφανιζόμενων στοιχείων και τη διόρθωσή τους σε περίπτωση αλλαγής τους.

Η δημόσια έκθεση αυτών των ευαίσθητων πληροφοριών προστατεύεται τόσο από την πολιτική της τοποθεσίας μας, όσο και από την Ελληνική και την Κοινοτική νομοθεσία.

Το άρθρο αυτό αποσκοπεί στο να ενημερώσει όλους τους ενδιαφερόμενους, για τους περιορισμούς που υφίστανται στην χρησιμοποίηση αυτών των στοιχείων.
Απαγορεύεται η εμπορική αξιοποίηση
Η συγκέντρωση αυτών των στοιχείων ενώ προορίζεται για τις προαναφερθείσες χρήσεις, αποτελεί επίσης πόλο έλξης ενδιαφερομένων για την εμπορική εκμετάλλευσή τους.

Με την παρούσα δήλωση η τοποθεσία μας απαγορεύει αυστηρώς την καθ' οιονδήποτε τρόπο και οιουδήποτε μέσου, αντιγραφή, αποθήκευση και χρησιμοποίηση των στοιχείων εγγραφής των συναδέλφων για εμπορική χρήση από οιονδήποτε.
Η ελληνική νομοθεσία
Ο νόμος 2251/1994 στο άρθρο 9, στην παράγραφο 10, αναφέρει :

"Η μετάδοση διαφημιστικού μηνύματος απευθείας στον καταναλωτή μέσω τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αυτόματης κλήσης ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας επιτρέπεται μόνο αν συναινεί ρητά ο καταναλωτής."

Η παράγραφος 11, του ίδιου άρθρου, αναφέρει :

"Ανεξάρτητα από τον περιορισμό της προηγούμενης παραγράφου, η μετάδοση διαφημιστικού μηνύματος απευθείας στον καταναλωτή με οποιονδήποτε τρόπο άμεσης επικοινωνίας (άμεση διαφήμιση) επιτρέπεται μόνο αν ο προμηθευτής ή άλλος για λογαριασμό του προμηθευτή κάνει χρήση στοιχείων ή πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα του καταναλωτή που περιήλθαν σε γνώση του από τις προηγούμενες συναλλακτικές σχέσεις του με τον καταναλωτή, από γενικά προσιτές πηγές, όπως κατάλογο ή άλλα δημοσιευμένα στοιχεία, ή από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφόσον ο καταναλωτής εγκρίνει ρητά τη μεταβίβαση των προσωπικών του στοιχείων για το σκοπό της άμεσης διαφήμισης. Ο διαφημιστής είναι υποχρεωμένος να αναφέρει στον καταναλωτή τον τρόπο με τον οποίο περιήλθαν σε γνώση του τα προσωπικά στοιχεία του καταναλωτή."

Η παράγραφος 12, του ίδιου άρθρου, αναφέρει :

"Στις περιπτώσεις των παραγράφων 10 και 11, ο προμηθευτής οφείλει να διακόψει κάθε μορφή άμεσης διαφήμισης και να διαγράψει τα προσωπικά στοιχεία του καταναλωτή, εφόσον το ζητήσει ο καταναλωτής."
Η Κοινοτική Οδηγία
Στην οδηγία 2002/58 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (17/2/2002), σχετικά µε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αναφέρεται :

Στο άρθρο 13, παράγραφος 2 :

"Αν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποκτά από τους πελάτες του στοιχεία επαφής του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, στο πλαίσιο της πώλησης ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, σύμφωνα µε την οδηγία 95/46/ΕΚ, μπορεί να χρησιμοποιεί τα εν λόγω στοιχεία για την απευθείας εμπορική προώθηση των δικών του παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι οι πελάτες του έχουν σαφώς και ευδιάκριτα την ευκαιρία να αντιτάσσονται, δωρεάν και εύκολα, σε αυτή τη συλλογή και χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών στοιχείων επαφής, και αυτό µε κάθε μήνυμα, ακόμα και στην περίπτωση που ο χρήστης αρχικά δεν είχε διαφωνήσει µε αυτή τη χρήση."

Στο ίδιο άρθρο, παράγραφος 4 :

"Εν πάση περιπτώσει, απαγορεύεται η πρακτική της αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου µε σκοπό την άμεση εμπορική προώθηση, τα οποία συγκαλύπτουν ή αποκρύπτουν την ταυτότητα του αποστολέα ή του προσώπου προς όφελος του οποίου αποστέλλεται το μήνυμα, ή δίχως έγκυρη διεύθυνση στην οποία ο αποδέκτης να μπορεί να ζητεί τον τερματισμό της επικοινωνίας αυτής."
Ο επίλογος
Η ανάπτυξη των καταλόγων με στοιχεία επικοινωνίας για το ελληνικό οδοντιατρικό διαδίκτυο απετέλεσε εξαρχής έναν από τους βασικούς μας στόχους.

Οι κατάλογοι αυτοί βασίζονται στην καλή πίστη και συνεργασία τόσο όσων υποβάλλουν τα στοιχεία τους, όσο και εκείνων που τα χρησιμοποιούν.

Η διαφύλαξή τους και η ορθή χρησιμοποίησή τους, μας αφορά όλους.

Παρακαλούμε τους συναδέλφους να μας αναφέρουν κάθε περίπτωση που θεωρούν ότι έγινε χρήση των δημοσιευμένων σε αυτή την τοποθεσία στοιχείων τους, για εμπορικούς σκοπούς.

Σε μία τέτοια περίπτωση, εκτός από την παραβίαση της νομοθεσίας για την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των συναδέλφων και τη δική σας ενόχληση, σκεφθείτε ότι γίνεται επίσης, αθέμιτη εκμετάλλευση της πολύχρονης κοινωφελούς εργασίας μας.
© Copyright : Odontiatriki.gr 2000-2024
All rights reserved. No part of this website may be reproduced, in any form or by any means,
without permission in writing from the webmaster