Οδοντιατρική Σύννεφα

Ημερολόγιο


Πρώτη δημοσίευση:
22 Μαΐου 2008

Τελευταία δημοσίευση:
15 Δεκεμβρίου 2008

Συντάκτης:
Οδοντιατρική

Πηγή πληροφόρησης:
Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.

Ανασυγκρότηση της Επιτροπής για την ειδικότητα της Ορθοδοντικής
Υπουργείο ΥΚΚΑ
Υπουργική απόφαση
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δημ. Αβραμόπουλου ανασυγκροτείται η Επιτροπή για την ειδικότητα της Ορθοδοντικής και διορίζονται τα μέλη της.
Το κείμενο της απόφασης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Θέμα :  Ανασυγκρότηση της Επιτροπής για την ειδικότητα της Ορθοδοντικής


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Έχοντας υπόψη

 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 1278/1982 (Φ.Ε.Κ. 105/31-8-1982 τεύχος Α΄)  "Σύσταση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας".
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2194/1994 (Φ.Ε.Κ. 34/1-6-94 τεύχος Α΄)
  "Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας".
 3. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 13 του Ν. 2519/1997
  ( Φ.Ε.Κ. 165/21-8-97 τεύχος Α΄)  "Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις".
 4. Τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/9-3-1999 τεύχος Α΄)  "Κύρωση του κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις".
 5. Την 1493/20-3-2008 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 1. Ανασυγκροτούμε την επιτροπή για την ειδικότητα της Ορθοδοντικής και διορίζουμε μέλη της τα κατωτέρω πρόσωπα :
  1. Μερόπη Σπυροπούλου, Καθηγήτρια και Διευθύντρια Εργαστηρίου Ορθοδοντικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
  2. Αθανάσιο Αθανασίου, Καθηγητή, Πρόεδρο Οδοντιατρικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  3. Ευθυμία Μπάσδρα - Παπαβασιλείου, Αναπλ. Καθηγήτρια Ορθοδοντικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  4. Μαργαρίτα Μάκου, Αναπλ. Καθηγήτρια Ορθοδοντικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  5. Ιουλία Ιωαννίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια Ορθοδοντικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  6. Δημήτριο Χαλαζωνίτη, Επικ. Καθηγητή Ορθοδοντικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
  7. Βασίλειο Σταθόπουλο, Ορθοδοντικό, μέλος της Εταιρείας Ορθοδοντικής και Γναθοπροσωπικής Μελέτης και Έρευνας (Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.)
  8. Φωτεινή Μουαμελετζή, Ορθοδοντικό, μέλος της Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (Ο.Ε.Β.Ε.)
  9. Παύλο Τσίμα, Ορθοδοντικό, μέλος του Ορθοδοντικού Επαγγελματικού Συλλόγου (Ο.Ε.Σ.)
  10. Πάνο Αλεξίου, Οδοντίατρο, Πρόεδρο της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.)
  11. Ευαγγελία Προσινικλή, Προϊσταμένη της Δ/νσης Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 2. Έργο της Επιτροπής θα είναι να γνωμοδοτήσει στο Κ.Ε.Σ.Υ. για :
  • Την αναγνώριση χρόνου ειδίκευσης οδοντιάτρων στην ειδικότητα της Ορθοδοντικής από το εξωτερικό
  • Θέματα σχετιζόμενα με την Ορθοδοντική στο Ε.Σ.Υ.
  • Οποιοδήποτε θέμα σχετικό με την Ορθοδοντική που παραπέμπεται από την Εκτελεστική Επιτροπή του Κ.Ε.Σ.Υ.
 3. Πρόεδρο της επιτροπής ορίζουμε την Μερόπη Σπυροπούλου
 4. Γραμματέα της Επιτροπής ορίζουμε τον Γκόγκα Δημήτριο, υπάλληλο της Δ/νσης Γραμματείας του Κ.Ε.Σ.Υ., με αναπληρώτρια την Γεωργοπούλου Όλγα, ομοίως
 5. Η θητεία της Επιτροπής, αρχομένη από την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης, θα είναι μέχρι 31.12.2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Αθήνα, 23 Απριλίου 2008© Copyright : Odontiatriki.gr 2000-2023
All rights reserved. No part of this website may be reproduced, in any form or by any means,
without permission in writing from the webmaster